(G)MR

De medezeggenschapsraad (MR) in het onderwijs is te vergelijken met de OndernemingsRaad in het bedrijfsleven. In de MR op onze school hebben drie ouders en drie leerkrachten zitting. De MR denkt mee over allerlei beleidszaken. Ze kan daarbij adviseren. Soms ook meebeslissen. De directeur is formeel geen lid, maar adviseur van de MR. Daarnaast is er ook een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) op Prodas-niveau.

In onze MR hebben de volgende personen zitting: 
Ilse van Oosterhout - ouder, voorzitter
Rob Maas - ouder
Leonieke van de Moosdijk - ouder
Suzanne Aarts - leerkracht
Ria Berkvens - leerkracht
Leontine Sanders - leerkracht

De MR komt zes keer per jaar bijeen om te overleggen over zaken die de school betreffen. Net als een ondernemingsraad heeft de MR bij sommige onderwerpen een instemmingsbevoegdheid en bij andere onderwerpen adviesbevoegdheid. In een MR-reglement zijn afspraken gemaakt welke onderdelen instemming of advies behoeven van de MR of de GMR.

Instemming van de MR is bijvoorbeeld nodig met betrekking tot vaststelling van het schoolplan, het zorgplan, de schoolgids, de bestemming van middelen die zijn ontvangen door de school en de wijze van invulling van ouderbetrokkenheid bij ondersteunende werkzaamheden. Maar ook verandering van onderwijskundige doelstellingen van de school of van regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, beleid rondom pesten, discriminerend gedrag, instroom van nieuwe leerlingen en verwijderen van leerlingen vallen hieronder.


De MR heeft adviesrecht rondom de taakverdeling van de schoolleiding, vakantieregelingen en bij voorgenomen nieuw- en verbouw en onderhoud van de school. Verder wordt de MR in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen bij een ingrijpende wijziging van werkzaamheden van de school, zoals bij een fusie en het aangaan of wijzigen van een duurzame samenwerking met een andere school. Ook het aangaan van onderwijskundige projecten en experimenten is adviesplichtig.

De MR streeft er naar belangen van de school en de ouders zorgvuldig te wegen en te behartigen. Het overleg van de MR is daarom ook openbaar en, op verzoek, toegankelijk voor ouders en leerkrachten. Zij kunnen de MR overigens ook vragen om punten te agenderen voor overleg. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met één van de leden van de MR. Wij staan u graag te woord. 

Ook op (bovenschools) Prodasniveau wordt vormgegeven aan de medezeggenschap. In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) komen zaken aan de orde die van belang zijn voor alle Prodasscholen.

Notulen vergaderingen MR